همكاران
       

آقاي دكتر مجيد رحيم زادگان 

 
 

عنوان سازماني

رييس كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاهرايانامه

rahimzadegan@kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881052 

شرح فعاليتها:                                                                                                           

نظارت براخذ وگردآوري نسخ مورد لزوم از طرح ها وپروژه هاي مصوب وتغييرات والحاقيه هاي آنها وپايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكترا
نظارت بر نگهداري سوابق طرح هاي اجرا شدهحاوي عكسها ، فيلمها، نمودارها، نوارها، نتايج آزمايشات و....
نظارت بر تنظيم منطقي اسناد ومدارك، گزارش ها ، سوابق ، طرح ها وتامين قابليت مراجعه واستفاده از آنها توسط پژوهشگران
ايجاد مركز اطلاعات پژوهشي از طريق گردآوري كتب، نشريات، مقالات وموضوعات ،سخرانيها ، كنفرانسها،سمينارهاي پژوهشي مراجع علمي وپژوهشي داخلي وخارجي ومحققين دانشگاه
تامين امكان دسترسي محققان به آمار ونشريات واطلاعات مورد نياز
برنامه ريزي جهت توسعه كتابخانه هاي دانشكده ها وايجاد هماهنگي بين آنها.
 
انجام امور اجرائي تامين كتابهاي مورد لزوم كتابخانه  دانشكده ها از داخل يا خارج كشورتنظيم ضوابط مربوط به استفاده از آرشيو مركزي وكتابخانه هاي دانشكده ها وقبول عضويت در آنها وپيشنهاد آن به مقامات مربوط.انجام مكاتبات وهمكاري با موسسات داخلي وخارجي در زمينه مبادله اطلاعات كتابداري، كتب، ونشريات مورد نياز.شركت دربرنامه هاي آموزشي وپژوهشي كتابداري وكتابشناسي در سطح دانشگاهها .شركت در جلسات شوراي سياستگذاري وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري.

 

 

خانم شهناز پرموز 

عنوان سازماني

كارشناس مسئول منابع علمي 

 
 
 
 
 
 
 
 

رايانامه

 

تلفن مستقيم

021-88881052

شماره داخلي

429

شرح فعاليتها:

رفع اشكال كتابخانه هاي دانشكده ها در نرم افزار نوسا                        

تاييد مقالات همايش­هاي علمي گلستان پژوهشي
 تاييد مقالات علمي پژوهشي گلستان پژوهشي     
 تصحيح و تاييد پايان نامه ها و سمينارهاي تحصيلات تكميلي در سيستم نوسا

 

 
 
 
 
  خانم ليدا محمدي 
 

عنوان سازماني

كارشناس منابع ديجيتال


رايانامه

centerlib@kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881052

شماره داخلي

434

شرح فعاليتها:

مسئول ارزيابي، هماهنگي، پيگيري و بروز رساني پايگاه هاي اطلاعات علمي

 
 


 


 

 
    خانم الهه قلي پور
 

عنوان سازماني

كارشناس منابع ديجيتال 


رايانامه

libgl@kntu.ac.ir

تلفن مستقيم

021-88881052

شماره داخلي

430

شرح فعاليتها:

كارشناس مجلات علمي پژوهشي دانشگاه

مسئول بانك همايش ها و مجلات گلستان

طرح غدير

تسويه حساب دانشجويان
 
كارشناس همايش هاي دانشگاه 

بروز رساني وب سايت كتابخانه و نشريات 

كارشناس داوري مقالات گلستان

كارشناس اجرايي دو ماهنامه معاونت پژوهشي دانشگاه  
 
فهرست نويسي و رده بندي كتابهاي بنيادي   
 خانم الهه فرزامي سپهر
 

عنوان سازماني

مسئول دفتر كتابخانه مركزي و مركز اسناد و انتشارات دانشگاه


رايانامه


تلفن مستقيم

021-88881052

شماره داخلي

436

شرح فعاليتها:

مسئول دفتر كتابخانه مركزي و مركز اسناد و اداره انتشارات 

 

 

  
تاریخ به روز رسانی:
1398/06/27
تعداد بازدید:
6930
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.